THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015Kính gửi:  Qúy cổ đông công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco
  Hội đồng quản trị công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
  1. Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30, thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015.
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco, số 02 Trương Công Định, phường 02, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.;
  - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo đề nghị uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
  4. Thành phần tham dự Đại hội:
  - Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2015.
  - Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người đại diện ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự đại hội.
5. Các vấn đề khác:
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Qúy cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho công ty trước 17h00 ngày 29/05/2015 bằng đường bưu điện, hoặc fax vào số máy 064.3.527445; Gửi email vào địa chỉ: Cr.hodeco@gmail.com.
- Thông tin chi tiết đăng tại Websiter: www.crhodeco.com
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ông Phan Văn Hiếu – Thư ký HĐQT điện thoại:  (064.3856646/nháy 100 -  di động: 0979.32.52.89).
  Trân trọng thông báo.