Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi:  Qúy cổ đông công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco
Hội đồng quản trị công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30, thứ 7, ngày 24 tháng 08 năm 2013.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco, số 02 Trương Công Định, phường 02, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
  - Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.;
  - Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
  - Báo cáo đề nghị uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
4. Thành phần tham dự Đại hội:
  - Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/07/2013.
  - Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người đại diện ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự đại hội.
5. Các vấn đề khác:
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Qúy cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho công ty trước 17h00 ngày 22/08/2013 bằng đường bưu điện, hoặc fax vào số máy 064.3.527445.
- Thông tin chi tiết đăng tại Websiter: www.crhodeco.com
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ông Phan Văn Hiếu – Thư ký HĐQT điện thoại:  (064.3856646/nháy 100 -  di động: 0979.32.52.89).
Mời nhấn vào đây để tải thông báo về máy tính