công bố thông tin thay đổi chức danh trong Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng - Bất động sản Hodeco

Kính gửi: Qúy cổ đông công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco.
     Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/08/2013 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco về việc thay đổi chức danh trong Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco trân trọng thông báo thông tin tới quý cổ đông như sau:
     Kể từ ngày 17/08/2013, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco có sự thay đổi về chức danh, cụ thể:
     1. Ông  Bạch Trọng Định sẽ làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay cho ông Lê Viết Liên.
    2. Ông Lê Viết Liên sẽ đảm nhận chức danh phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
     3. Ông Hồ Viết Thới là ủy viên Hội đồng quản trị.
    Trân trọng thông báo.
Mời nhấn vào đây để tải Thông báo Số 15/TB-HCR Nghị quyết 02/NQ-HĐQT