Cơ chế, chính sách ưu đại đặc biệt tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày  22 tháng 05 năm 2013, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định Số 32/2013/QĐ-TTg về  Một số cô chế, chính sách ưu đại đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Như vậy, Khi đầu tư vào địa bàn Côn Đảo, nhà đầu tư được hưởng các chính sách sau:
1. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của Nhà nước:
a) Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quyền lựa chọn thực hiện các dự án đầu tư tại Côn Đảo (trừ những dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);
b) Nhà đầu tư có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước tại Côn Đảo được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
c) Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại Côn Đảo;
d) Tất cả các dự án đầu tư vào Côn Đảo được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
đ) Tổ chức, cá nhân có công vận động vốn đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vận động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu áp dụng đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
4. Ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Các dự án đầu tư tại Côn Đảo được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước ở mức ưu đãi áp dụng đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.
5. Các ưu đãi và chính sách khuyến khích đầu tư khác
a) Xây dựng, thành lập cửa hàng miễn thuế tại Côn Đảo để bán hàng miễn thuế cho khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài mỗi lần đến Côn Đảo với giá trị không quá 500.000 đồng/người/ngày.
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập và quản lý cửa hàng miễn thuế quy định tại điểm này.
b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, công tác đào tạo du lịch chất lượng cao cho Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu phương án hỗ trợ đầu tư nguồn điện, quản lý hệ thống cấp điện, bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

-> Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại Côn Đảo: Nâng mức phụ cấp khu vực đối với huyện Côn Đảo lên mức 0,7.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2013. Với quy định tại quyết định này sẽ tạo điều kiện để Côn Đảo phát huy hết tiềm năng của mình, phát triển nhanh kinh tế - xã hội và ổn định, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng.
Mời nhấn vào đây để tải Quyết định Số 32/2013/QĐ-TTg

                                                                                                         Phan Hiếu