CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hoạt động tuân thủ nguyên tắc sau:
Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco hoạt động theo điều lệ công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cơ quan quyết định cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông .
Hội đồng quản trị cử và bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.
Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động của công ty là Tổng Giám đốc công ty.
1.1.Hội đồng quản trị:
Cơ cấu tổ chức gồm 03 thành viên ( 01 chủ tịch hội đồng quản trị; 01 phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 thành viên).
Tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2011, Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco đã bầu các ông (bà) có tên dưới đây vào hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ là 05 năm, cụ thể:
1.1.1. Ông Bạch Trọng Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco. Ông sinh năm 1968, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh, có 21 năm kinh nghiệp trong hoạt động xây dựng.
1.1.2. Ông  Lê Viết Liên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco. Có chức danh ở Công ty phát triển nhà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
1.1.3    Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thành viên HĐQT. 

1.2. Ban Tổng Giám đốc:
          1.2.1. Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Hữu Hùng, Ông sinh năm 1963, tốt nghiệp kiến trúc sư-Đại học kiến trúc Hà Nội, có 17 năm kinh nghiệp trong hoạt động xây dựng.
          1.2.2. Phó Tổng Giám đốc: ông Bạch Trọng Huy, sinh năm 1988 (kỹ sư xây dựng – Trường Đại học xây dựng Hà Nội). Ông có 9 năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng. Hiện phụ trách công tác kỹ thuật thi công và dự án của công ty.

Sơ đồ tổ chức:


1.3.Cơ cấu các phòng ban:
1.3.1.  Phòng Tổ chức - hành chính:
a. Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; công tác hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân.
 b. Nhiệm vụ: 
- Sắp xếp, tổ chức bộ máy công ty, nghiên cứu, soạn thảo các Nội quy, Quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ công ty.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Theo dõi giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tại nạn lao động, hưu trí; chế độ nghỉ việc do suy giảm khả năng lao động, các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
- Phối hợp với phòng Tài Chính – Kế toán xây dựng tổng quỹ tiền lương của công ty; Xây dựng các định mức đơn giá về lao động, lập và quản lý Qũy lương, các quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo các quy định của nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo quỹ lương doanh nghiệp.
- Xây dựng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ doanh nghiệp, theo dõi xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên.
- Quản lý con dấu của doanh nghiệp theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu hiện hành.
- Lập báo cáo kế hoạch tiền lương, lao động gửi các cơ quan chức năng.
- Xây dựng quy hoạch cán bộ, chuẩn bị các thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và nâng bậc, chuyển ngạch lương.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác thi đua, khen thưởng, tập hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Hội đồng thi đua – khen thưởng xét duyệt.
- Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của công ty.
- Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng công ty.
- Tiếp nhận,  chuyển giao,  phổ biến, lưu trữ bảo quản tài liệu của công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công.
c. Cơ cấu tổ chức phòng: bao gồm: 11 cán bộ, công nhân viên  (01 Trưởng phòng và 02 chuyên viên; 01 lái xe và 07 bảo vệ).
- Trưởng phòng: ông Triệu Minh Lượng, - sinh năm 1975 (Kỹ sư Thủy lợi – Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, Cử nhân ngoại ngữ - Trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội) có 19 năm kinh nghiệm.
- Chuyên viên: bà Nguyễn Thị Việt Anh – sinh năm 1979 (trung cấp kế toán trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu) có 07 năm kinh nghiệm về công tác làm thủ kho., và thực hiện kế toán viên kiêm phụ trách văn thư của doanh nghiệp.
- Lái xe: ông Trần Quốc Bảo – sinh năm 1971 (trung cấp nghề lái xe, lái xe hạng B2; D) có 12 năm kinh nghiệm về lái xe trong doanh nghiệp. Hiện là lái xe chính của văn phòng công ty.
- Bảo vệ: gồm 07 nhân viên (trong đó 01 bảo vệ là việc tại văn phòng công ty và 06 bảo vệ đang làm việc tại các công trường mà công ty đang thi công. Nhân sự chủ yếu là các chú, bác cựu chiến binh hay cựu quân nhân.
2.2.2. Phòng Tài chính – Kế toán
a. Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính kế toán, trong định giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo đúng chế độ tài chính của Nhà nước và các thay đổi của chế độ kế toán qua từng thời kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính – kế toán theo đúng quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.
b.Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch tài chính trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiểm tra kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra tình hình sử dụng và bảo quản vật tư, tài sản của công ty bảo đảm tính hiệu quả.
- Tổ chức quản lý kế toán, kiểm tra việc hạch toán, kế toán đúng chế độ kế toán Nhà nước.
- Định kỳ cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cho Tổng giám đốc để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ hiện hành.
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tăng vốn, kết quả sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của công ty.
- Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.
- Phối hợp các phòng ban chức năng trong công ty nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.
c. Cơ cấu tổ chức phòng: bao gồm: 03 cán bộ, công nhân viên  (01 Trưởng phòng và 01 kế toán viên; 01 chuyên viên phụ trách thủ quỹ).
- Trưởng phòng: ông Phan Văn Thắng – sinh năm 1969 (kỹ sư kinh tế - trường Đại học nông nghiệp 1 Hà nội) có 18 năm trong công tác làm kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Hiện là trường phòng Tài chính – Kế toán kiêm kế toán trưởng của công ty.
- Kế toán viên: Bà Bạch Thị Mai Hiên - Sinh năm 1986 (Cử nhân kế toán) có 09 năm kinh nghiệm
- Thủ quỹ: Bà Nguyễn Thị Hải Hòa – sinh năm 1987 (cử nhân kế toán – tài chính trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí minh) có 05 năm làm vị trí kế toán viên phụ trách kế toán tổng hợp và kế toán cổ đông.

2.2.3. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:
a. Chức năng: Giúp Tổng Giám đốc điều hành công việc hàng ngày trong các hoạt động thi công tại hiện trường và lập kế hoạch sản xuất trong lĩnh vực xây dựng của công ty.
b.Nhiệm vụ:
- Lập phương án sản xuất, kế hoạch sản xuất trình lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Trực tiếp tổ chức, điều hành công tác thi công trên công trường, theo phương án đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công trường với Tổng  Giám đốc.
- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ đội sản xuất, các bên nhận thầu thi công đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an tòan lao động, phòng cháy chữa cháy, tiết kiệm vật tư và nhân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công ty.
- Lập hồ sơ dự thầu các công trình.
- Lập quy trình đấu thầu, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đối với các bên nhận thầu thi công một số phần công việc của công trình.
- Lập hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng công việc hoàn thành.
- Xác nhận khối lượng thực tế thi công và giá cả làm cơ sở để thanh toán cho bên nhận thầu thi công.
c. Cơ cấu tổ chức phòng: bao gồm: 06 cán bộ, công nhân viên  (01 Trưởng phòng và 05 kỹ sư).
- Trưởng phòng: Ông Trần Mạnh Dương - Kỹ sư Xây dựng. sinh năm 1975, ông có 19 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng
- Chuyên viên: Ông Nguyễn Duy Tuấn - Kỹ sư xây dựng, sinh năm 1989, ông Tuấn có 06 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
- Chuyên viên: Ông Đinh Ngọc Ba - Kỹ sư xây dựng. Sinh năm 1990, ông Ba có 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng.
- Chuyên viên: Ông Lê Văn Bính - Kỹ sư Xây dựng. Sinh năm 1986, ông Bính có 09 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
- Chuyên viên: Ông Hồ Viết Toàn - Kỹ sư xây dựng, sinh năm 1995, ông Toàn có 02 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
- Chuyên viên: Ông Đậu Đức Trung - Kỹ thuật xây dựng, sinh năm 1968, ông Trung có 25 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng.